انجام پروسه تعمیر

انجام پروسه تعمیرات پس از تایید از سمت مشتری ، شروع به تعمیر میشود . و هر گونه ریسکی و نکاتی که لازم باشد به شما از طریق تلفن اعلام میشود . و پس از تایید شما گوشی به دست تعمیر کار متخصص داده میشه و تماماً با قطعات اصلی جایگزین میشود .